preskoči na sadržaj
 

Oblik izvođenja nastave: dopisno-konzultativni način.

 

Osnovni oblik rada s polaznicima biti će konzultacije i nastavna pisma. Putem konzultacija nastavnici će razgovorom, diskusijom i savjetom polaznicima ukazivati na put kojim se najuspješnije mogu rješavati radne zadaće - naučiti gradivo, napisati seminarski rad, obaviti neka vježba.

S pomoću konzultacija polaznici će zajedno s nastavnikom razmatrati nastale poteškoće u učenju i rješavati ih na način najprikladniji za samog polaznika.

 

Skupne konzultacije organizirati će se kroz tjedan u školi, prema tjednom rasporedu konzultacija koji se izrađuje uz Godišnji plan i program rada škole u obrazovanju odraslih. Raspored je dostupan polaznicima u školi i na webu škole. Konzultacije su namijenjene upućivanju polaznika u nastavne sadržaje, praćenju uspješnosti polaznika u svladavanju gradiva te provjeri usvojenosti sadržaja.

 

Skupne konzultacije biti će uvodne, kontrolne i završne.

 

Kroz uvodne konzultacije polaznici će

  • upoznati nastavni plan i program
  • upoznati svoje zadaće i obveze
  • upoznati načine i oblike dobivanja pomoći u savladavanju programa
  • dobiti raspored konzultacija i biti upoznati s načinom provjere
  • dobiti upute za planiranje rada
  • dobiti nastavna pisma.

 

Kontrolne konzultacije će se organizirati u svrhu ponavljanja i utvrđivanja gradiva. Ovaj će se oblik primjenjivati kad su polaznici „zasićeni“ uzimanjem novog gradiva ili ako još nisu svladali samostalno tehniku ponavljanja i utvrđivanja gradiva.

Ovdje će se nastojati da polaznici spoznaju opseg i tijek određene intelektualne ili manuelne aktivnosti te da u skladu s tim usklade redoslijed, učestalost i intenzitet vježbanja.

Kontrolne konzultacije će se organizirati prvenstveno sa svrhom:

  • provjere koliko polaznici rade
  • provjere postignutih rezultata
  • utvrđivanja poteškoća na koje nailaze u samostalnom radu.

 

Završne konzultacije organizirat će se pri kraju programa. Na tim će se konzultacijama obavljati sistematizacija, uopćavanje i dopunjavanje svih znanja koje su polaznici stekli tijekom rada.

 

Individualne konzultacije izvoditi će se dopisnim putem. Budući da je većina polaznika informatički pismena, predvidjeli smo izvođenje konzultacija putem e-maila. Ukoliko će polaznik biti informatički nepismen ili neće imati računalo i pristup internetu, biti će u mogućnosti komunicirati s nastavnikom putem telefona i mobitela ili doći osobno u školu uz prethodnu najavu.

 

Individualne konzultacije namijenjene su rješavanju poteškoća prilikom svladavanja gradiva, kada polaznik učeći samostalno iz nastavnih pisama naiđe na problem i želi ga odmah rješiti. Svako nastavno pismo ima jasno istaknute ključne pojmove koje treba usvojiti te pitanja i zadatke na kraju pisma koji služe za provjeru znanja. Zadatke će polaznici rješavati sami u svrhu utvrđivanja stupnja usvojenosti gradiva te nastavne cjeline. Također će ti zadaci poslužiti i za ocjenjivanje tijekom nastave.

 

Nakon odrađenog fonda sati skupnih i individualnih konzultacija, polaznici pristupaju polaganju ispita. Ispiti će biti planirani u kalendaru rada koji je dio godišnjeg plana i programa obrazovanja odraslih (kao i skupne konzultacije).

 

Praktična nastava će se izvoditi u poduzećima u dogovoru s mentorima praktične nastave izvan škole te u dogovoru s voditeljem praktične nastave u školi. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima iz poduzeća, obrta ili ustanova. Svaki polaznik prije početka realizacije praktične nastave sklapa Ugovor o praktičnoj nastavi u obrazovanju odraslih s obrtničkom radionicom ili poduzećem i školom.

 

Ukoliko polaznik radi i/ili ima određeni radni staž na radnom mjestu zanimanja za koje se školuje (prema Pravilniku o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih čl. 32.), može mu se priznati  propisani broj sati praktične nastave i vježbi.

Polaznik je dužan Školi uputiti Zahtjev za priznavanje fonda sati praktične nastave na temelju kojeg se od strane komisije za praktičnu nastavu fond sati priznaje nakon provedenog kontrolnog ispita kojim se utvrđuje poznavanje sadržaja praktične nastave te se ista ocjenjuje.  Uz Zahtjev je potrebno priložiti fotokopiju radne knjižice i potvrdu odgovorne osobe poduzeća u kojem je polaznik radio ili radi, da je polaznik radio ili radi na zahtjevanim poslovima.

Ukoliko polaznik ima nedovoljan broj sati praktične nastave, izdaje mu se uputnica sa brojem sati praktične nastave koju je dužan obaviti. Nakon obavljene prakse, polaznik je dužan predočiti potvrdu s obavljenim fondom sati ovjerenu i potpisanu od strane odgovorne osobe u poduzeću gdje je praksu obavljao.
preskoči na navigaciju