preskoči na sadržaj
 

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA (u daljnjem tekstu: Škola kao Voditelj obrade zaprima osobne podatke koji su poslani s web stranice www.ss-koprivnica.skole.hr (dalje u tekstu web stranice) koji će biti prikupljeni radi obrade u niže navedene svrhe.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Voditelju obrade kao korisniku putem ovih web stranica u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da Voditelj obrade obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu radi koje su prikupljeni. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

S Vašim osobnim podacima postupat ćemo sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/2018, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Čuvamo povjerljivost Vaših osobnih podataka te je pristup osobnim podacima omogućen samo onim zaposlenicima kojima su oni potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su propisani Uredbom i Zakonom o provedi Uredbe.

Voditelj obrade:                                          Kontakt službenika za zaštitu podataka:

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA              srednja.skola.koprivnica8@kc.t-com.hr        

Trg slobode 7, Koprivnica                                                    

Napominjemo da u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinških aktivnosti usmjerenih prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti osobno dolaskom na gore navedenu adresu ili e-poštom na adresu: srednja.skola.koprivnica8@kc.t-com.hr. Također, prigovor možete uložiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

U slučaju promjena ove Izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

 


Politika privatnosti

Ova Politika pokazuje kako i na koji način SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA vodi računa o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka. Ova Politika odnosi se na web stranice u našem vlasništvu ali i na sve ostale poslovne aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s vašim osobnim podacima.

Službenik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Kontaktne informacije našeg službenika za zaštitu podataka su: srednja.skola.koprivnica8@kc.t-com.hr.

Prikupljanje podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada za to postoji potreba, bilo radi ispunjavanja zakonskih ili legitimnih interesa, ili putem privole, kada nam svojom voljom dajete takve podatke.

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

  • Radi ispunjavanja zakonskih uvjeta u vezi s nastavnim aktivnostima
  • Radi prikupljanja vaših prijava za zapošljavanje

Uporaba cookie datoteka
Web stranica koristi cookie datoteke da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Automatsko bilježenje informacija
Naš poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućava nam da web stranice prilagodimo na način da budu što jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.). U ovom slučaju ne bilježe se nikakvi osobni podaci.

Zaštita vaših podataka

Ulažemo sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja. Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi naši djelatnici i partneri obvezali su se na povjerljivost podataka.

Maloljetnici
Osobe mlađe od 18 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon proteka zakonski utvrđenih rokova ili temeljem vašeg zahtjeva za brisanjem podataka. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo da nas kontaktirate na srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr.

Nadalje, slobodni ste zahtijevati informacije o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom, tko je još izvan naše organizacije primio Vaše osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste dali izravno) i kako dugo ćemo čuvati te podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Uz određene iznimke možete zatražiti da ih izbrišemo ili prestanemo s njihovom obradom ili možete samo tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke.

Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo Vam poslati u slučaju:

  • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
  • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (www.azop.hr), Zagreb, Martićeva 14.

Promjene naše Politike privatnosti

U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 30.12.2019.


Službenik za informiranje Srednje škole Koprivnica

kontakt:

tel: 048 621 088

fax: 048 623 760

e-mail: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

kontakt:

 tel./faks: 048/621-088

e-mail: srednja.skola.koprivnica8@kc.t-com.hr

 


Način osiguravanja prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

  • pisanim putem na poštansku adresu Škole:

Srednja škola Koprivnica

Trg slobode 7

48000 Koprivnica

  • putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr
  • telefonom na broj:048/621-088
  • telefaksom na broj:048/623-760
  • usmenim putem:  osobno na zapisnik u službenim prostorijama Srednje škole Koprivnica svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati.

Zahtjev za pristup informaciji koji se podnosi u pisanom obliku, podnosi se na posebnom obrascu obrazac zahtjeva za pristup informaciji koji je objavljen na web stranici Škole.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Podnositelj zahtjeva može u zahtjevu predložiti način na koji će Škola učiniti informaciju dostupnom, te će Škola, ako je to moguće, dati informaciju u obliku u kojem je tražena.

Srednja škola Koprivnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. Stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 38/11.)

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ovaj se rok izuzetno može produžiti do 30 dana ukoliko je potrebno informaciju tražiti izvan sjedišta Škole ili ukoliko se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. U tim slučajevima, Škola će, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva o tome i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Srednja škola Koprivnica dužna je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Srednja škola Koprivnica dužna je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.
preskoči na navigaciju