preskoči na sadržaj
NATJEČAJI ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 16.10.2018. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 16.10.2018. godine.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega - specijalna, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 2. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 3. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući,  1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 4. Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj, 22 sta neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 5. Nastavnik Hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 6. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 7. Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 8. Nastavnik Kemije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 9. Nastavnik Biokemije, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 10. Nastavnik iz predmeta Opća kemija I, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 11. Nastavnik iz predmeta Opća kemija II, , 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 12. Nastavnik iz predmeta Organska kemija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 13. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 14 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 14. Nastavnik iz predmeta Tehnika komuniciranja, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 15. Nastavnik iz predmeta Kućni namještaj 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 16. Nastavnik iz predmeta Kućanski aparati, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 17. Nastavnik iz predmeta Uvod u knjigovodstvo, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 18. Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo u prehrambenoj industriji, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 19. Nastavnik Biologije, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 20. Nastavnik Ekologije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 21. Nastavnik Iz predmeta Humana fiziologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 22. Nastavnik Botanike, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 23. Nastavnik iz predmeta Tehnologija vode, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 24. Nastavnik iz predmeta Ekološka proizvodnja hrane, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 25. Nastavnik iz predmeta Mikrobiologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 26. Nastavnik iz predmeta Procesi pripreme hrane, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 27. Nastavnik iz predmeta Praktična nastava u programu obrazovanja za zanimanje tehničar nutricionist, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 28. Nastavnik iz predmeta Poznavanje robe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 29. Nastavnik iz predmeta Načela administracije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 30. Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 31. Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 32. Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 33. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 34. Nastavnik iz predmeta Medicinska mikrobiologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 35. Nastavnik iz predmeta Socijalna medicina, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 36. Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 37. Nastavnik iz predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 38. Nastavnik iz predmeta Prva pomoć, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 39. Nastavnik iz predmeta Bakteriologija, virologija i parazitologija, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 40. Nastavnik iz predmeta Patologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 41. Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 42. Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/96

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 16.10.2018.

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

(M/Ž)

POMOĆNIK U NASTAVI – nepuno određeno radno vrijeme od 35 sati tjedno, do 10 mjeseci, 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja:

 • najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18)
 • dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć pri uzimanju hrane i pića te pomoć u izvođenju primjerenog programa tjelesno-zdravstvene kulture, pružanje podrške u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaj.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica s naznakom „za natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabrani pomoćnik koji prvi puta ulazi u sustav proći će edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-32/33

URBROJ: 2137-49-05-18-02

Koprivnica, 26.9.2018.

 


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/94

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 28.8.2018.

 

 

 


Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, Koprivnica dana 27.8.2018. godine objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog 23.8.2018. godine na web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Koprivnica i na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod točkom:

 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,  1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

pogrešno navedenog naziva predmeta.

KLASA: 602-03/16-08/93

URBROJ: 2137-49-05-16-02

Koprivnica, 27.8.2018.                                                                                                                                       


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

 1. Nastavnik iz predmeta Higijena – preventivna medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća, 1 izvršitelj, 12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,  1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/91

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 23.8.2018.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

(M/Ž)

POMOĆNIK U NASTAVI – nepuno određeno radno vrijeme od 35 sati tjedno, do 10 mjeseci, 4 izvršitelja

Uvjeti natječaja:

 • najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)
 • dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć pri uzimanju hrane i pića te pomoć u izvođenju primjerenog programa tjelesno-zdravstvene kulture, pružanje podrške u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaj.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica s naznakom „za natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabrani pomoćnici koji prvi puta ulaze u sustav proći će  edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

Srednja škola Koprivnica zadržava diskrecijsko pravo da poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-32/07

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 24.7.2018.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

 1. Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 2. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 3. Nastavnik iz predmeta Upravljanje prodavaonicom, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 4. Nastavnik iz predmeta  Knjigovodstvo s bilanciranjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 5. Nastavnik iz predmeta Poznavanje robe, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 6. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 7. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 8. Nastavnik iz predmeta Daktilografija s poslovnim dopisivanjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: LINK

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/81

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 11.5.2018.

 


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto (m/ž)

 

 1. Spremačica, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, neodređeno puno radno vrijeme

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku dokaza o najmanje završenoj osnovnoj školi
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/02

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 28.2.2018.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

1)Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

2)Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

3)Nastavnik iz predmeta Poznavanje robe 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

4)Nastavnik iz predmeta  Poslovna komunikacija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

5)Nastavnik iz predmeta Tehnologija vode, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

6)Nastavnik iz predmeta Praktična nastava (tehničar nutricionist), 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

7)Nastavnik iz predmeta Ekološka proizvodnja hrane, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

8)Nastavnik iz predmeta Ekologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

9)Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada,neodređeno nepuno radno vrijeme

10)Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

11)Nastavnik iz predmeta Upravljanje prodavaonicom, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

12)Nastavnik iz predmeta Knjigovodstvo s bilanciranjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

13)Nastavnik iz Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

14)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

15)Nastavnik iz predmeta Mikrobiologija, parazitologija i virologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

16)Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

17)Nastavnik iz predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

18)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

19)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

20)Nastavnik iz predmeta Osnovne zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

21)Nastavnik iz predmeta Socijalna medicina, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

22)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

23)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

24)Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:

LINK

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/01

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 28.2.2018.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

1)Nastavnik iz predmeta Biokemija 1 izvršitelj, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

2)Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

3)Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

4)Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

5)Nastavnik iz predmeta Uvod u poslovno upravljanje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

6)Nastavnik iz predmeta Vježbenička tvrtka, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

7)Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

8)Nastavnik iz predmeta Ekologija i održivi razvoj, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

9)Nastavnik iz predmeta Prodajno poslovanje, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

10)Nastavnik iz predmeta Knjigovodstvo s bilanciranjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

11)Nastavnik iz predmeta Globalno poslovno okruženje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

12)Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

13)Nastavnik iz predmeta Tržište kapitala, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

14)Nastavnik iz predmeta Trgovinsko poslovanje, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

15)Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

16)Nastavnik iz predmeta Politika i gospodarstvo, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

17)Nastavnik iz predmeta Računovodstvo, 1 izvršitelj, 14 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za osobu imenovanu ravnateljicom škole

18)Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za osobu imenovanu ravnateljicom škole

19)Nastavnik Hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 16 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

20)Nastavnik iz predmeta Masaža, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

21)Nastavnik iz predmeta Osnove kineziologije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

22)Nastavnik iz predmeta Kineziterapija, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

23)Nastavnik iz predmeta Fizikalna terapija, 1 izvršitelj, 15 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

24)Nastavnik iz predmeta Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

25)Nastavnik iz predmeta Likovna umjetnost, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

26)Nastavnik Kemije, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

27)Nastavnik iz predmeta Primijenjena kemija, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

28)Nastavnik iz predmeta Organska kemija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

29)Nastavnik iz predmeta Analitička kemija, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

30)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

31)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega majke, 1 izvršitelj, 13 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

32)Nastavnik iz predmeta Prva pomoć, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

33)Nastavnik iz predmeta Hitni medicinski postupci, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

34)Nastavnik iz predmeta Higijena – preventivna medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

35)Nastavnik iz Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

36)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

37)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega - specijalna, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

38)Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

39)Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

40)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

41)Nastavnik iz predmeta Mikrobiologija, parazitologija i virologija, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

42)Nastavnik iz predmeta Patologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

43)Nastavnik iz predmeta Načela administracije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

44)Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

45)Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

46)Nastavnik iz predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

47)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

48)Nastavnik iz predmeta Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

49)Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

50)Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

51)Nastavnik Talijanskog jezika, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

52)Stručni suradnik edukator rehabilitator, 1 izvršitelj, 20 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

53)Nastavnik Sociologije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

54)Nastavnik Povijesti, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme,  do povratka na rad nastavnice koja koristi pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta

 

 

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14).

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

 

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

 

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

 

KLASA: 602-03/17-08/101

URBROJ: 2137-49-05-17-01

Koprivnica, 17.10.2017.


Obavijest o rezultatima natječaja za pomoćnika u nastavi od 9.8.2017. u privitku!


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 30.1. I 13.2.2017. U PRIVITKU

Obavijesti o rezultatima natječaja od 10.1.2017. nalaze se u privitku.


Obavjesti o rezultatima natječaja od 13. i 17. 10. 2016. nalaze se niže na stranici kao privitak.


Budući da su do sad natječaji stavljani na glavnu web stranicu škole - naslovnicu, objave natječaja u ovoj školskoj godini su naknadno stavljene i ovdje. U arhivi vijesti nalaze se prvobitne objave.

Priloženi dokumenti:
natjecaj, 13. sijecanj, 2016..doc
natjecaj, prosinac, 2015..doc
natjecaj,prosinac, drugi dio, 2015..doc
odluka o izboru kandidata po natjecaju iz prosinca 2015.docx
obavijest o izboru kandidata po natjecaju iz prosinca, drugi dio 2015.docx
natjecaj 22 2 2016 .doc
natjecaj, 12.5. 2016..doc.docx
ponistenje dijela natjecaja, 16.5.2016..doc
natjecaj, 23.5.2016..docx
Obavijest o rezultatima izbora, 23.5.2016..docx
NATJECAJ, prilika za sve 2.docx
natjecaj, 1.9.2016..docx
obavijest o izboru,pomocnik u nastavi od 17.8.2016..docx
natjecaj, 13.10. 2016..docx
natjecaj, 17.10.2016..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 13.10.2016..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 17.10.2016..docx
natjecaj, 16.11.2016..docx
javni poziv za strucno osposobljavanje, HRVATSKI JEZIK, 21.12.2016..doc
natjecaj, 10.1.2017. - spremacica.docx
natjecaj, 10.1.2017..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 10.1.2017..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 10.1.2017. - spremacica.docx
30.1.2017..docx
13 2 2017 .docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 30.1.2017..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 13.2.2017..docx
23.3.2017..docx
NATJECAJ prilika za sve 3.docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 9.8.2017..pdf
natjecaj, 17.10.2017..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 17.10.2017..docx
natjecaj, 28.2.2018.docx
natjecaj, 28.2.2018. - spremacica.docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 28.2.2018.- spremacica.docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 28.2.2018..docx
natjecaj, 11.5.2018..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 11.5.2018..docx
NATJECAJ prilika za sve 3, 24.7.2018..docx
natjecaj,23.8.2018.docx
ponistenje dijela natjecaja,23.8.2018..doc
natjecaj, 28.8.2018 (2).docx
NATJECAJ prilika za sve 3, 26.9.2018..docx
natjecaj, 16. listopad 2018..docx
obavijest o rezultatima natjecaja16.10.2018 .docx
preskoči na navigaciju