preskoči na sadržaj

NATJEČAJ Vijest ima dokument u privitku

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Medicinska mikrobiologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5,5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5,5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 4. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 5. Nastavnik iz predmeta Bakteriologija, virologija i parazitologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.),  člankom 37. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.) i Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

S kandidatima s kojima se zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme ugovara se probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/21-08/01

URBROJ: 2137-49-05-21-01

Koprivnica, 4.1.2021.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Martinković  datum: 4. 1. 2021. 07:35

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 26.11.2020. Vijest ima dokument u privitku

Pod opširnije možete vidjeti Obavijest o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Martinković  datum: 22. 12. 2020. 13:02

NATJEČAJ Vijest ima dokument u privitku

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

(M/Ž)

 1. Domar/kotlovničar, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, određeno puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 2. Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, zamjena za roditeljski dopust
 3. Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 36 sati tjedno, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 4. Nastavnik iz predmeta Osnove trgovine, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, zamjena za roditeljski dopust
 5. Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 11 sati tjedno, zamjena za roditeljski dopust
 6. Nastavnik iz predmeta Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, zamjena za roditeljski dopust
 7. Nastavnik iz predmeta Vježbenička tvrtka, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, zamjena za roditeljski dopust

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja (točka 1 natječaja)
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.), člankom 2., 12. i 37. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.), Nastavnim planom i okvirnim obrazovnim programom za zanimanje komercijalist (točka 5. i 6. natječaja), Nastavnim planom i okvirnim programom za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (točka 2. natječaja), Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomije, trgovina i poslovna administracija (točka 7. natječaja), srednja stručna sprema - obrtnička škola, položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu sa zakonskim propisima (točka 1. natječaja).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/227

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 26.11.2020.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Martinković  datum: 26. 11. 2020. 08:52
 


NATJEČAJI ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u 2020. godini Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u cilju korištenja mjere "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ravnateljica Srednje škole Koprivnica objavljuje

NATJEČAJ

za prijam STRUČNOG SURADNIKA - pripravnika

(M/Ž)

 1. Stručni suradnik pedagog, 1 izvršitelj, određeno puno radno vrijeme, do 12 mjeseci.

 

Cilj mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnišva“ je poticanje zapošljavanja uz ugovor o radu osoba bez staža osiguranja u javnom sektoru.

Ciljane skupine: Nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

U prijavi treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, MBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt).

Osim prijave kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku dokaza o stručnoj spremi (VSS)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se prije sklapanja pisanog ugovora moraju dostaviti na uvid originalni dokumenti.

Osim navedenih uvjeta svi kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • Nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi utvrđene člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/223

URBROJ: 2137-49-05-20-02

Koprivnica, 20.11.2020.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 26.10.2020. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 26.10.2020. godine.


OBAVIJEST O NE ODABIRU PO NATJEČAJU OD 19.10.2020. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o ne odabiru  kandidata po  natječaju objavljenom 19.10.2020. godine.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 8.10.2020. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 8.10.2020. godine.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 21.9.2020. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 21.9.2020. godine.


SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA

Trg slobode 7

48000 Koprivnica

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u 2020. godini Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u cilju korištenja mjere "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ravnateljica Srednje škole Koprivnica objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam STRUČNOG SURADNIKA - pripravnika

(M/Ž)

 

 1. Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator rehabilitator, socijalni pedagog),

1  izvršitelj, određeno puno radno vrijeme,  do 12 mjeseci.

Cilj mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnišva“ je poticanje zapošljavanja uz ugovor o radu osoba bez staža osiguranja u javnom sektoru.

Ciljane skupine: Nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

U prijavi treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, MBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt).

Osim prijave kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku dokaza o stručnoj spremi (VSS)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se prije sklapanja pisanog ugovora moraju dostaviti na uvid originalni dokumenti.

Osim navedenih uvjeta svi kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • Nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi utvrđene člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/203

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 27.10.2020.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

(M/Ž)

 1. Spremačica, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, određeno puno radno vrijeme do 6 mjeseci od sklapanja ugovora o radu
 2. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena psihologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5,5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.), završena osnovna škola za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.),  člankom 37. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.) i Nastavnim planom i okvirnim programom za zanimanje fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka za radno mjesto pod rednim brojem 2.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/202

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 26.10.2020.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

(M/Ž)

 1. Domar/kotlovničar, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, određeno puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu za ložača/rukovatelja centralnog grijanja
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.), srednja stručna sprema (obrtnička škola ili srednja strukovna, položen ispit za ložača/rukovatelja centralnog grijanja u skladu sa zakonskim propisima).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/193

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 19.10.2020.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik Hrvatskog jezika 1 izvršitelj, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 40 sati tjedno, određeno puno radno vrijeme, zamjena
 2. Nastavnik iz predmeta Javne financije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 3. Nastavnik iz predmeta Globalno poslovno okruženje,  1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 4. Nastavnik iz predmeta Uvod u poslovno upravljanje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 5. Nastavnik iz predmeta Upravljanje prodajom, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 6. Nastavnik Poznavanje robe, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 7. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 8. Nastavnik iz predmeta Osnove računovodstva, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 9. Nastavnik iz predmeta Računovodstvo troškova i imovine, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 10. Nastavnik iz predmeta Računovodstvo proizvodnje i trgovine, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 11. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 12. Nastavnik iz predmeta Račun u struci, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2021.
 13. Nastavnik iz predmeta Procesi pripreme hrane, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 9 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2021.
 14. Nastavnik iz predmeta Analiza i kontrola kvalitete hrane, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 15. Nastavnik iz predmeta Analiza i kontrola kvalitete hrane, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2021.
 16. Nastavnik iz predmeta Poslovna komunikacija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2021.
 17. Nastavnik iz predmeta Ekonomika prehrambene industrije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 18. Nastavnik iz predmeta Prehrambena tehnologija, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 11 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 19. Nastavnik iz predmeta Osiguranje kvalitete hrane, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 20. Nastavnik iz predmeta Praktična nastava u programu obrazovanja za zanimanje tehničar nutricionist, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 21. Nastavnik iz  predmeta Praktična nastava u programu obrazovanja za zanimanje tehničar nutricionist, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2021.
 22. Nastavnik Iz predmeta Kemija prehrane, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 23. Nastavnik iz predmeta Pravilna prehrana, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata  tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020.
 24. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati  tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 25. Nastavnik iz predmeta Vježbenička tvrtka, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 26. Nastavnik iz predmeta Poznavanje robe, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno,  određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 27. Nastavnik iz predmeta Knjigovodstvo, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 28. Nastavnik iz predmeta Knjigovodstvo s bilanciranjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 29. Nastavnik iz predmeta Prirodna ljekovita sredstva, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 30. Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 31. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena roditeljski dopust
 32. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 3 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 33. Nastavnik iz predmeta Botanika s farmakognozijom, 1 izvršitelj, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 15 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 34. Nastavnik iz predmeta Biokemija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno neodređeno nepuno radno vrijeme
 35. Nastavnik iz predmeta Uvod u laboratorijski rad, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 36. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 11 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 37. Nastavnik iz predmeta Hitni medicinski postupci, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 10 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 38. Nastavnik iz predmeta Načela administracije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 39. Nastavnik predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 40. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega - specijalna, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 41. Nastavnik iz predmeta Medicinska mikrobiologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 42. Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 43. Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 44. Nastavnik iz predmeta Patologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 45. Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 46. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 47. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 10 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 48. Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 49. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 50. Nastavnik iz predmeta Socijalna medicina, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 51. Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 52. Nastavnik iz predmeta Engleski jezik s dopisivanjem, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 53. Nastavnik iz predmeta Engleski jezik, 1 izvršitelj, 9 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 17 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 54. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 55. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene njege, 1 izvršitelj, 1,5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 3 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 56. Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 57. Nastavnik iz predmeta Bakteriologija, virologija, parazitologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 58. Nastavnik iz predmeta Engleski jezik, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 19 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 59. Nastavnik iz predmeta Tjelesna i zdravstvene kultura, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 60. Nastavnik iz predmeta Intenzivna zdravstvena njega, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 61. Nastavnik iz predmeta Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.),  člankom 2., 12., 13., 17, i 37. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.), Nastavnim planom i okvirnim obrazovnim programom za zanimanje komercijalist (točka 6 i 25 natječaja), Nastavnim planom i okvirnim programom za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (točka 21, 28, 30,31, 32, 33, 34, 35, 40, 47, 48 i 53 natječaja), Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomije, trgovina i poslovna administracija (točka 3, 4, 5, 8, 9, 10, 24 i 51 natječaja), Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina (točka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 natječaja), Nastavnim planom i okvirnim nastavnim programom za zanimanje tehničar nutricionist (točka 19, 20, 22natječaja), Nastavnim planom i okvirnim programom za područje turizma i ugostiteljstva za zanimanje hotelijerko-turistički tehničar (točka 27 natječaja), Nastavnim planom i okvirnim obrazovnim programom za zanimanje upravni referent (točka 2, 7, 11, 23, 23 natječaja), Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (točka 29, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 56, 59, 60 natječaja), Nastavnim planom i okvirnim programom za zanimanje fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka (točka 38, 41, 42, 49, 54, 55 natječaja).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

S kandidatima s kojima se zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme ugovara se probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/147

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 8.10.2020.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

(M/Ž)

 1. Administrativni radnik, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, neodređeno puno radno vrijeme

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.), srednja stručna sprema upravnog ili administrativnog usmjerenja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/49

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 21.9.2020.


OBAVIJEST ZA KANDIDATE KOJI SU PODNIJELI PRIJAVU NA NATJEČAJ OD 9.3.2020. GODINE

Zbog trenutne situacije nastale zbog koronavirusa te održavanja nastave na daljinu, obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli prijavu na natječaj od 9.3.2020. godine da se natječaj poništava. Odluka o poništenju natječaja donesena je sukladno preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja da školske ustanove u vremenu dok traje obustava izvođenja nastave ne raspisuju natječaje za zapošljavanje novih radnika te da ponište sve natječaje koji su u tijeku.

 

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 2. Nastavnik iz predmeta Komunikacija u prodavaonici, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 3. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020. (stjecanje više razine kvalifikacije)
 4. Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020. (stjecanje više razine kvalifikacije)
 5. Nastavnik iz  predmeta Uvod u laboratorijski rad, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.),  člankom 12. i 37. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.), Nastavnim planom i okvirnim obrazovnim programom za zanimanje komercijalist, Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije prodavač prema modelu dualnog obrazovanja, Nastavnim planom i okvirnim programom za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/40

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 9.3.2020.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 29.1.2020. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 29.1.2020. godine


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 20.1.2020. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 20.1.2020. godine


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 2. Nastavnik iz predmeta Komunikacija u prodavaonici, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 3. Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 4. Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 5. Nastavnik iz  predmeta Socijalna medicina, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 6. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene njege, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata  tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 7. Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18., 98/19.),  člankom 12.  i 37. Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.), Nastavnim planom i okvirnim obrazovnim programom za zanimanje komercijalist, Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije prodavač prema modelu dualnog obrazovanja, Nastavnim planom i okvirnim programom za zanimanje fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

S kandidatom s kojim se zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme ugovara se probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/23

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 29.1.2020.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

 1. Nastavnik iz predmeta Osnove ekonomije, 1 izvršitelj, 2 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 2. Nastavnik iz predmeta Vježbenička tvrtka, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 3. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 4. Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 5. Nastavnik iz  predmeta Transport, špedicija i osiguranje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 6. Nastavnik iz predmeta Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati  tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 7. Nastavnik iz predmeta Osnove trgovine, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 8. Nastavnik iz predmeta Javne financije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 9. Nastavnik Sociologije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5,5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 10. Nastavnik iz predmeta Biokemija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 11. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 12. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 13. Nastavnik iz predmeta Botanika s farmakognozijom, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 14. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 15. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena roditeljski dopust
 16. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije 3, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020. (stjecanje više razine kvalifikacije)
 17. Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020. (stjecanje više razine kvalifikacije)

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.) i nastavnih planova i programa određenog nastavnog predmeta.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:  LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

S kandidatom s kojim se zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme ugovara se probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/20-08/03

URBROJ: 2137-49-05-20-01

Koprivnica, 20.1.2020.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 12.12.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 12.12.2019. godine


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 3. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 4. Nastavnik iz predmeta Medicinska mikrobiologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 5. Nastavnik iz  predmeta Socijalna medicina, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 6. Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 7. Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 9 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 8. Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 9. Nastavnik iz predmeta Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 10. Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 36 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 11. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do prestanka obnašanja dužnosti zamjenice gradonačelnika
 12. Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do prestanka obnašanja dužnosti zamjenice gradonačelnika
 13. Nastavnik iz predmeta Uradi sam, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 14. Nastavnik iz predmeta Vježbenička tvrtka, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 15. Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo s menadžmentom, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 16. Nastavnik iz predmeta Osnove poduzetništva i menadžmenta, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 17. Nastavnik iz predmeta Gospodarstvo, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 18. Nastavnik iz predmeta Tehnika komuniciranja, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 19. Nastavnik iz predmeta Trgovinsko poslovanje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.8.2020.
 20. Nastavnik iz predmeta Čovjek zdravlje i okoliš, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 21. Nastavnik iz predmeta Prehrambena mikrobiologija, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 11 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 22. Nastavnik iz predmeta Botanika, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 23. Nastavnik iz predmeta Ekološka proizvodnja hrane, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 24. Nastavnik iz predmeta Ekologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 25. Nastavnik iz predmeta Biologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 26. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena psihologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5,5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.) i nastavnih planova i programa određenog nastavnog predmeta.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

S kandidatima s kojima se zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme ugovara se probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/196

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 12.12.2019.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

(M/Ž)

 1. Administrativni radnik, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, određeno puno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18), srednja stručna sprema upravnog ili administrativnog usmjerenja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/114

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 30.10.2019.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik iz predmeta Prirodna ljekovita sredstva, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova,  1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 4. Nastavnik iz predmeta Uvod u laboratorijski rad, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 5. Nastavnik iz predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sta neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 6. Nastavnik Bakteriologija, virologija i parazitologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 7. Nastavnik iz predmeta Patologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 8. Nastavnik iz predmeta Načela administracije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 9. Nastavnik iz predmeta Hitni medicinski postupci, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada,8 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 10. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega specijalna, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 6 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 11. Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje , 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 12. Nastavnik iz predmeta Intenzivna zdravstvena njega, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 13. Nastavnik iz predmeta Higijena – preventivna medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 14. Nastavnik iz predmeta Dijetetika, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 15. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 15 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 16. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 11 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 17. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega specijalna, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 3 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 18. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 19. Nastavnik iz predmeta Medicinska mikrobiologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 20. Nastavnik iz  predmeta Socijalna medicina, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 21. Nastavnik Iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 22. Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 9 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 23. Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 24. Nastavnik iz predmeta Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 25. Nastavnik iz predmeta Masaža, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 3 sata tjedno, 3 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 26. Nastavnik iz predmeta Osnove kineziologije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 3 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 27. Nastavnik iz predmeta Kineziterapija, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 10 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 28. Nastavnik iz predmeta Masaža, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 29. Nastavnik iz predmeta Fizikalna terapija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 30. Nastavnik iz predmeta Hrvatski jezik, 1 izvršitelj, 18 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 36 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 31. Nastavnik iz predmeta Kemija hrane, 1 izvršitelj, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 15 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 32. Nastavnik iz predmeta Zaštita okoliša, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 33. Nastavnik iz predmeta praktična nastava u programu obrazovanja za zanimanje tehničar nutricionist, 1 izvršitelj, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 20 sati tjedno određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 34. Nastavnik iz predmeta Osnove računovodstva, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do isteka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole
 35. Nastavnik iz predmeta Računovodstvo, 1 izvršitelj, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 20 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do isteka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole
 36. Nastavnik iz predmeta Računovodstvo troškova i imovine, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do isteka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole
 37. Nastavnik iz predmeta Politika i gospodarstvo, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020.
 38. Nastavnik predmeta Zaključivanje prodaje, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 2 sata tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 39. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme
 40. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 11 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2020.¸
 41. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena psihologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5,5 sati tjedno, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom-obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96. i 80/99.) i nastavnih planova i programa određenog nastavnog predmeta.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:  LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

S kandidatima s kojima se zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme ugovara se probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Koprivnica.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja i razgovora, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://ss-koprivnica.skole.hr/natje_aji_ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/65

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 14.10.2019.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 7/17., 68/18) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

(M/Ž)

POMOĆNIK U NASTAVI –određeno nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno, 1 izvršitelj, do 9 mjeseci

Uvjeti natječaja:

 • najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18)
 • dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć pri uzimanju hrane i pića te pomoć u izvođenju primjerenog programa tjelesno-zdravstvene kulture, pružanje podrške u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaj.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica s naznakom „za natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabrani pomoćnik koji prvi puta ulazi u sustav proći će edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-32/24

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 3.10.2019.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 8.8.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 8.8.2019. godine

 


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 22.7.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 22.7.2019. godine.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 7/17., 68/18) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 4 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

(M/Ž)

POMOĆNIK U NASTAVI – nepuno određeno radno vrijeme od 35 sati tjedno, 1 izvršitelj, do 10 mjeseci

Uvjeti natječaja:

 • najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18)
 • dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć pri uzimanju hrane i pića te pomoć u izvođenju primjerenog programa tjelesno-zdravstvene kulture, pružanje podrške u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaj.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica s naznakom „za natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabrani pomoćnik koji prvi puta ulazi u sustav proći će edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-32/13

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 8.8.2019.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik Kemije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik Biokemije, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. Nastavnik Opće kemije 2, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za one kandidate koji su ih bili dužni steći
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: članak 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članak 2., 12., 17. i 37.  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96.)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/57

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 22.7.2019.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 21.5.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 21.5.2019. godine.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 13.5.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 13.5.2019. godine.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik Etike 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama  
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: članak 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članak 2. i 37.  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96.)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/40

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 21.5.2019.


Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, Koprivnica, dana 20.5.2019. godine objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog 13.5.2019. godine (KLASA: 602-03/19-08/30, URBROJ: 2137-49-05-19-01)  na web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Koprivnica i na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod točkom:

 1. Nastavnik Etike,  1 izvršitelj, 9 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

KLASA: 602-03/19-08/39

URBROJ: 2137-49-05-19-02

Koprivnica, 20.5.2019.

                                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                    mr.sc. Manuela Gregurić, dipl.oec.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 25.4.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 25.4.2019. godine.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Botanika s farmakognozijom, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 2. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 3. Nastavnik iz predmeta Uvod u laboratorijski rad, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 4. Nastavnik iz predmeta Biokemija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 5. Nastavnik iz predmeta Prirodna ljekovita sredstva, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 6. Nastavnik iz predmeta Masaža, 1 izvršitelj, 9 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 7. Nastavnik iz predmeta Osnove kineziologije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 8. Nastavnik iz predmeta Kineziterapija, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 9. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene njege, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 10. Nastavnik iz predmeta Osnove fizikalne i radne terapije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 11. Nastavnik iz predmeta Uvodu rehabilitaciju 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 12. Nastavnik iz predmeta Osnove kineziologije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 13. Nastavnik iz predmeta Masaža, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 14. Nastavnik iz predmeta Kineziterapija, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 15. Nastavnik Etike 1 izvršitelj, 9 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 16. Nastavnik Logike, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 17. Nastavnik iz predmeta Građanski odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama  
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: članak 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članak 2. i 37.  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96.)

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/30

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 13.5.2019.


Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, Koprivnica, dana 3.5.2019. godine objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog 25.4.2019. godine (KLASA: 602-03/19-08/19, URBROJ: 2137-49-05-19-01)  na web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Koprivnica i na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod točkama:

 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega specijalna, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 4. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega majke, 1 izvršitelj, 13 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

KLASA: 602-03/19-08/29

URBROJ: 2137-49-05-19-02

Koprivnica, 3.5.2019.

                                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                                     mr.sc. Manuela Gregurić, dipl.oec.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega specijalna, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 4. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 5. Nastavnik iz predmeta Hitni medicinski postupci, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 6. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega majke, 1 izvršitelj, 13 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 7. Nastavnik iz predmeta Zdravstvene vježbe, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 8. Nastavnik Njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 21 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama  
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: članak 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članak 2. i 37.  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96.)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/19

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 25.4.2019.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 27.2.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 27.2.2019. godine.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 21.2.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 21.2.2019. godine.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Prva pomoć, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 4. Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: članak 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članak 37.  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96.)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/13

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 27.2.2019.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 7/17., 68/18) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

(M/Ž)

POMOĆNIK U NASTAVI – nepuno određeno radno vrijeme od 35 sati tjedno, 1 izvršitelj, do 30.6.2019.

Uvjeti natječaja:

 • najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18)
 • dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć pri uzimanju hrane i pića te pomoć u izvođenju primjerenog programa tjelesno-zdravstvene kulture, pružanje podrške u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaj.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica s naznakom „za natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabrani pomoćnik koji prvi puta ulazi u sustav proći će edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-32/01

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 21.2.2019.

 


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 3.1.2019. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 3.1.2019. godine.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 2. Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 3. Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 4. Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust
 5. Nastavnik Informatike, 1 izvršitelj, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje
 6. Nastavnik iz predmeta Računalstvo, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje
 7. Nastavnik iz predmeta Osnove informatike, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje
 8. Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do isteka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole
 9. Nastavnik iz predmeta Osnove računovodstva, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do isteka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:

LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/19-08/01

URBROJ: 2137-49-05-19-01

Koprivnica, 3.1.2019.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 16.10.2018. GODINE

Pod priloženi dokumenti možete vidjeti obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 16.10.2018. godine.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega - specijalna, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 2. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 3. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući,  1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
 4. Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj, 22 sta neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 5. Nastavnik Hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 6. Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 7. Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 8. Nastavnik Kemije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 9. Nastavnik Biokemije, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 10. Nastavnik iz predmeta Opća kemija I, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 11. Nastavnik iz predmeta Opća kemija II, , 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 12. Nastavnik iz predmeta Organska kemija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 13. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 14 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
 14. Nastavnik iz predmeta Tehnika komuniciranja, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 15. Nastavnik iz predmeta Kućni namještaj 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 16. Nastavnik iz predmeta Kućanski aparati, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 17. Nastavnik iz predmeta Uvod u knjigovodstvo, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 18. Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo u prehrambenoj industriji, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 19. Nastavnik Biologije, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 20. Nastavnik Ekologije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 21. Nastavnik Iz predmeta Humana fiziologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 22. Nastavnik Botanike, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 23. Nastavnik iz predmeta Tehnologija vode, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 24. Nastavnik iz predmeta Ekološka proizvodnja hrane, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 25. Nastavnik iz predmeta Mikrobiologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 26. Nastavnik iz predmeta Procesi pripreme hrane, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 27. Nastavnik iz predmeta Praktična nastava u programu obrazovanja za zanimanje tehničar nutricionist, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do 31.8.2019.
 28. Nastavnik iz predmeta Poznavanje robe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 29. Nastavnik iz predmeta Načela administracije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 30. Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 31. Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 32. Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 33. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 34. Nastavnik iz predmeta Medicinska mikrobiologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 35. Nastavnik iz predmeta Socijalna medicina, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 36. Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 37. Nastavnik iz predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 38. Nastavnik iz predmeta Prva pomoć, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 39. Nastavnik iz predmeta Bakteriologija, virologija i parazitologija, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 40. Nastavnik iz predmeta Patologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 41. Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 42. Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/96

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 16.10.2018.

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

(M/Ž)

POMOĆNIK U NASTAVI – nepuno određeno radno vrijeme od 35 sati tjedno, do 10 mjeseci, 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja:

 • najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18)
 • dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć pri uzimanju hrane i pića te pomoć u izvođenju primjerenog programa tjelesno-zdravstvene kulture, pružanje podrške u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaj.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica s naznakom „za natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabrani pomoćnik koji prvi puta ulazi u sustav proći će edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-32/33

URBROJ: 2137-49-05-18-02

Koprivnica, 26.9.2018.

 


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/94

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 28.8.2018.

 

 

 


Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, Koprivnica dana 27.8.2018. godine objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog 23.8.2018. godine na web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Koprivnica i na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod točkom:

 1. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,  1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

pogrešno navedenog naziva predmeta.

KLASA: 602-03/16-08/93

URBROJ: 2137-49-05-16-02

Koprivnica, 27.8.2018.                                                                                                                                       


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

 1. Nastavnik iz predmeta Higijena – preventivna medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 2. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća, 1 izvršitelj, 12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,  1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/91

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 23.8.2018.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

(M/Ž)

POMOĆNIK U NASTAVI – nepuno određeno radno vrijeme od 35 sati tjedno, do 10 mjeseci, 4 izvršitelja

Uvjeti natječaja:

 • najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)
 • dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć pri uzimanju hrane i pića te pomoć u izvođenju primjerenog programa tjelesno-zdravstvene kulture, pružanje podrške u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaj.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica s naznakom „za natječaj – pomoćnik u nastavi“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabrani pomoćnici koji prvi puta ulaze u sustav proći će  edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

Srednja škola Koprivnica zadržava diskrecijsko pravo da poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-32/07

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 24.7.2018.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

 1. Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 2. Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 3. Nastavnik iz predmeta Upravljanje prodavaonicom, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 4. Nastavnik iz predmeta  Knjigovodstvo s bilanciranjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 5. Nastavnik iz predmeta Poznavanje robe, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena
 6. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 7. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust
 8. Nastavnik iz predmeta Daktilografija s poslovnim dopisivanjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: LINK

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/81

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 11.5.2018.

 


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto (m/ž)

 

 1. Spremačica, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, neodređeno puno radno vrijeme

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku dokaza o najmanje završenoj osnovnoj školi
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: LINK

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/02

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 28.2.2018.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

1)Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

2)Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

3)Nastavnik iz predmeta Poznavanje robe 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

4)Nastavnik iz predmeta  Poslovna komunikacija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

5)Nastavnik iz predmeta Tehnologija vode, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

6)Nastavnik iz predmeta Praktična nastava (tehničar nutricionist), 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

7)Nastavnik iz predmeta Ekološka proizvodnja hrane, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

8)Nastavnik iz predmeta Ekologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

9)Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada,neodređeno nepuno radno vrijeme

10)Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

11)Nastavnik iz predmeta Upravljanje prodavaonicom, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

12)Nastavnik iz predmeta Knjigovodstvo s bilanciranjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

13)Nastavnik iz Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

14)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

15)Nastavnik iz predmeta Mikrobiologija, parazitologija i virologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

16)Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

17)Nastavnik iz predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

18)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

19)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

20)Nastavnik iz predmeta Osnovne zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

21)Nastavnik iz predmeta Socijalna medicina, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

22)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

23)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

24)Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:

LINK

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

KLASA: 602-03/18-08/01

URBROJ: 2137-49-05-18-01

Koprivnica, 28.2.2018.


Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13., 152/14. i 7/17.)

 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta (M/Ž)

 

1)Nastavnik iz predmeta Biokemija 1 izvršitelj, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

2)Nastavnik iz predmeta Industrijska proizvodnja lijekova, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

3)Nastavnik iz predmeta Farmaceutska kemija s farmakologijom, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

4)Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

5)Nastavnik iz predmeta Uvod u poslovno upravljanje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

6)Nastavnik iz predmeta Vježbenička tvrtka, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

7)Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

8)Nastavnik iz predmeta Ekologija i održivi razvoj, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

9)Nastavnik iz predmeta Prodajno poslovanje, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

10)Nastavnik iz predmeta Knjigovodstvo s bilanciranjem, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena

11)Nastavnik iz predmeta Globalno poslovno okruženje, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

12)Nastavnik iz predmeta Poslovne komunikacije, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

13)Nastavnik iz predmeta Tržište kapitala, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

14)Nastavnik iz predmeta Trgovinsko poslovanje, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

15)Nastavnik iz predmeta Strukovne vježbe, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

16)Nastavnik iz predmeta Politika i gospodarstvo, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

17)Nastavnik iz predmeta Računovodstvo, 1 izvršitelj, 14 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za osobu imenovanu ravnateljicom škole

18)Nastavnik iz predmeta Poduzetništvo, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za osobu imenovanu ravnateljicom škole

19)Nastavnik Hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 16 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

20)Nastavnik iz predmeta Masaža, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

21)Nastavnik iz predmeta Osnove kineziologije, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

22)Nastavnik iz predmeta Kineziterapija, 1 izvršitelj, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

23)Nastavnik iz predmeta Fizikalna terapija, 1 izvršitelj, 15 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

24)Nastavnik iz predmeta Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

25)Nastavnik iz predmeta Likovna umjetnost, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

26)Nastavnik Kemije, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

27)Nastavnik iz predmeta Primijenjena kemija, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

28)Nastavnik iz predmeta Organska kemija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

29)Nastavnik iz predmeta Analitička kemija, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust

30)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kući, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

31)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega majke, 1 izvršitelj, 13 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

32)Nastavnik iz predmeta Prva pomoć, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

33)Nastavnik iz predmeta Hitni medicinski postupci, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni roditeljski dopust

34)Nastavnik iz predmeta Higijena – preventivna medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

35)Nastavnik iz Zdravstvena njega starijih osoba, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

36)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

37)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega - specijalna, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

38)Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

39)Nastavnik iz predmeta Patofiziologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

40)Nastavnik iz predmeta Anatomija i fiziologija, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

41)Nastavnik iz predmeta Mikrobiologija, parazitologija i virologija, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

42)Nastavnik iz predmeta Patologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

43)Nastavnik iz predmeta Načela administracije, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

44)Nastavnik iz predmeta Radiologija, 1 izvršitelj, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

45)Nastavnik iz predmeta Farmakologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

46)Nastavnik iz predmeta Dermatologija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

47)Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

48)Nastavnik iz predmeta Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

49)Nastavnik iz predmeta Instrumentiranje, 1 izvršitelj, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

50)Nastavnik iz predmeta Klinička medicina, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

51)Nastavnik Talijanskog jezika, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

52)Stručni suradnik edukator rehabilitator, 1 izvršitelj, 20 sati tjedno, određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja

53)Nastavnik Sociologije, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neodređeno nepuno radno vrijeme

54)Nastavnik Povijesti, 1 izvršitelj, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno nepuno radno vrijeme,  do povratka na rad nastavnice koja koristi pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta

 

 

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. presliku diplome
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Uvjeti natječaja: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14).

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Rok za slanje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

 

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu: SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, 48000 Koprivnica.

 

Obavijest o izboru biti će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole Koprivnica: www.ss-koprivnica.skole.hr.

 

KLASA: 602-03/17-08/101

URBROJ: 2137-49-05-17-01

Koprivnica, 17.10.2017.


Obavijest o rezultatima natječaja za pomoćnika u nastavi od 9.8.2017. u privitku!


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 30.1. I 13.2.2017. U PRIVITKU

Obavijesti o rezultatima natječaja od 10.1.2017. nalaze se u privitku.


Obavjesti o rezultatima natječaja od 13. i 17. 10. 2016. nalaze se niže na stranici kao privitak.


Budući da su do sad natječaji stavljani na glavnu web stranicu škole - naslovnicu, objave natječaja u ovoj školskoj godini su naknadno stavljene i ovdje. U arhivi vijesti nalaze se prvobitne objave.

Priloženi dokumenti:
natjecaj, 13. sijecanj, 2016..doc
natjecaj, prosinac, 2015..doc
natjecaj,prosinac, drugi dio, 2015..doc
odluka o izboru kandidata po natjecaju iz prosinca 2015.docx
obavijest o izboru kandidata po natjecaju iz prosinca, drugi dio 2015.docx
natjecaj 22 2 2016 .doc
natjecaj, 12.5. 2016..doc.docx
ponistenje dijela natjecaja, 16.5.2016..doc
natjecaj, 23.5.2016..docx
Obavijest o rezultatima izbora, 23.5.2016..docx
NATJECAJ, prilika za sve 2.docx
natjecaj, 1.9.2016..docx
obavijest o izboru,pomocnik u nastavi od 17.8.2016..docx
natjecaj, 13.10. 2016..docx
natjecaj, 17.10.2016..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 13.10.2016..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 17.10.2016..docx
natjecaj, 16.11.2016..docx
javni poziv za strucno osposobljavanje, HRVATSKI JEZIK, 21.12.2016..doc
natjecaj, 10.1.2017. - spremacica.docx
natjecaj, 10.1.2017..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 10.1.2017..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 10.1.2017. - spremacica.docx
30.1.2017..docx
13 2 2017 .docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 30.1.2017..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 13.2.2017..docx
23.3.2017..docx
NATJECAJ prilika za sve 3.docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 9.8.2017..pdf
natjecaj, 17.10.2017..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 17.10.2017..docx
natjecaj, 28.2.2018.docx
natjecaj, 28.2.2018. - spremacica.docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 28.2.2018.- spremacica.docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 28.2.2018..docx
natjecaj, 11.5.2018..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 11.5.2018..docx
NATJECAJ prilika za sve 3, 24.7.2018..docx
natjecaj,23.8.2018.docx
ponistenje dijela natjecaja,23.8.2018..doc
natjecaj, 28.8.2018 (2).docx
NATJECAJ prilika za sve 3, 26.9.2018..docx
natjecaj, 16. listopad 2018..docx
obavijest o rezultatima natjecaja16.10.2018 .docx
natjecaj, 3.1.2019..docx
obasvijest kandidatima, 3.1.2019..docx
NATJECAJ prilika za sve 21.2.2019..docx
obavijest o rezultatima natjecaja 21.2.2019..docx
natjecaj, 27.2.2019..docx
obavijest o rezultatima natjecaja, 27.2.2019..docx
natjecaj, 25.4.2019..docx
ponistenje dijela natjecaja od 25.4.2019..pdf
natjecaj, 13.5.2019..docx
obavijest o izboru, 25.4.2019..pdf
ponistenje dijela natjecaja, 13.5.2019..pdf
natjecaj, 21.5.2019..docx
Obavijest o izboru, 13.5.2019..pdf
Obavijest o izboru, 21.5.2019..pdf
natjecaj, 22.7.2019..docx
NATJECAJ prilika za sve 8.8.2019..docx
Obavijest o rezultatima natjecaja od 22.7.2019..pdf
obavijest o rezultatima natjecaja, 8.8.2019..pdf
NATJECAJ prilika za sve 3.10.2019.docx
natjecaj, 14. listopad 2019..docx
natjecaj,30. listopad 2019..docx
natjecaj, 12.12.2019..docx
Obavijest o izboru, natjecaj 12.12.2019..pdf
natjecaj, 20.1.2020..pdf
natjecaj, 29.1.2020..docx
Obavijest o rezulatatima natjecaja, 20.1.2020..pdf
Obavijest o rezultatima natjecaja, 29.1.2020..pdf
natjecaj, 9.3.2020..docx
natjecaj, 21.9.2020..docx
Odluka o nacinu vrednovanja kandidata - administrativni radnik.pdf
natjecaj 8.10.2020 .docx
natjecaj, 19.10.2020..docx
natjecaj, 26.10.2020..docx
Obavijest o izboru kandidata, 21.9.2020..pdf
Obavijest o izboru kanidata, 8.10.2020..pdf
Obavijest o natjecaju, 19.10.2020..pdf
obavijest o izboru kandidata, 26.10.2020..pdf
natjecaj, 20.11.2020..docx
preskoči na navigaciju